PRIVACY REGLEMENT

   

Per 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese privacy wetgeving in werking, de z.g AVG, dat zoveel betekent als Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dat houdt in dat elke vereniging die persoonsgegevens registreert en bewerkt moet beschikken over een privacyreglement en de juiste geheimhoudingsverklaring. Voorheen was er de WBP, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waar een meldplicht gold bij het verwerken van persoonsgegevens. Die wet was niet van toepassing op verenigingen. Nu krijgen we er dus wel mee te maken. Daarover willen we transparant zijn naar de leden, over wat gebeurt  met jullie persoonsgegevens die bij ons in de administratie staan. Het zijn geen schokkende mededelingen die je bij jouw inschrijfformulier hebt ingevuld. Zo vrij als men voorheen kon zijn met het gezamenlijk delen van gegevens op verzamellijsten die aan leden werden uitgedeeld, zo voorzichtig moet men vanaf  25 mei 2018.
 

Privacy-reglement

Dit is het privacy-reglement van Vrouwenkoor Balance gevestigd te Hoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40626329,  hierna te noemen:

`de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@vrouwenkoorBalance.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

 

Beheren leden administratie.

   Voornaam

   Achternaam

   Adres

   Geboortedatum

   Telefoonnummer

   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst, zowel voor verplichtingen binnen de vereniging als verantwoording naar de korenbond.

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid meer bent, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.

Secretaris / Ledenadministratie; leden ontvangen een ledenlijst.

Beheren financiŽle Administratie

   Voornaam

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mail adres

   Bankgegevens

   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst, voor het innen van het lidmaatschapsgeld.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiŽle administratie voor 5 jaar.

   Penningmeester

 

Versturen digitale berichten.

   Voornaam

   Achternaam

   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst, om informatie toe te zenden over repetities, uitvoeringen en ander nieuws.

Zolang als men als lid aangemeld is.

   Leden

 

 

 

 

 

Promotie doeleinden van de vereniging

   Fotoís

Toestemming

Groepsfotoís op openbare website en facebook tot 2 jaar na afloop lidmaatschap. Persoonlijke fotoís worden na afloop lidmaatschap direct verwijderd van het openbare deel.

   Website-beheerder

   Facebookbeheerder

Ter benadering na beŽindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reŁnie of bijzondere gebeurtenis.

   Voornaam

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken, maar maximaal 5 jaar.

 Ledenadministratie

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacy-reglement is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan het Privacy-reglement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       secretaris Balance

E-mail:                                 info@vrouwenkoorbalance.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via onderstaande link.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap